REGULAMIN

I) CEL
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
3. Upowszechnianie i popularyzacja biegów po schodach.
4. Promocja obiektu Olivia Star jako najwyższego budynku w Gdańsku (Trójmieście).
5. Promocja turystyczna miasta Gdańsk i Trójmiasta.

II) ORGANIZATOR
1. OCR EVENTS
Siedziba: ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia
Kontakt: ocreventspl@gmail.com
www.ocrevents.pl
2. Olivia Business Centre
Siedziba: Al. Grunwaldzka 472 C,
80-309 Gdańsk
Kontakt: biuro@oliviacentre.com
www.oliviacentre.com

III) TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 1.12.2019 (niedziela) od godz. 09:00 na terenie obiektu Olivia Business Centre, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C.
2. Start zawodników będzie następował według poniżej przedstawionego harmonogramu.
3. Zawodnicy w poszczególnych grupach startują wg. kolejności nadanych numerów startowych w serii do jakiej się zapisali.
4. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie dyskwalifikuje go ze startu. Brak możliwości zmiany fali.
5. Harmonogram startu poszczególnych grup:
• STAR CHALLENGE 8:30 – start zawodników co 20 sekund
• STAR SPRINT 9.00 – start zawodników co 20 sekund
• MUNDUROWY STAR SPRINT 10:00 – start zawodników co 30 sekund
• STAR ULTRA 10.20 – start zawodników co 30 sekund
• PUCHAR REZYDENTÓW –
6. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 7.30 -14.00.

IV) ZGŁOSZENIA DO STARTU
1. Udział w biegu jest odpłatny.
2. Opłata za udział w biegu zależna jest od wybranej kategorii i jest następująca:
• Star Sprint – 79 zł
• Star Ultra – 99 zł
• Star Challenge – 169 zł
• Mundurowy Star Sprint – 39 zł
• Puchar Rezydentów (sztafeta) – 199 zł
3. Płatności można dokonać online poprzez formularz zapisów lub tradycyjnym przelewem.
Płatności online są księgowane automatycznie.
4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biegu.
5. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie internetowej biegu starchallenge.pl do dnia 25.11.2019 do godz. 23.00.
6. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
7. Zapisy osobiste będą odbywały się tylko w godzinach pracy biura zawodów dnia 1.12.2019.
8. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 25.11.2019 o godz. 23.00, osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej.
9. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 100 uczestników na każdą kategorię.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane
w pkt. IV.9. w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.

V)
1. Organizator wystawia fakturę VAT na życzenie.
2. W celu otrzymania faktury prosimy wysłać wiadomość e-mail na biuro@ocrevents.pl z danymi potrzebnymi do ich wystawienia.

VI) UCZESTNICTWO I KLASYFIKACJA
1. Zawodnicy startują w Star Challenge na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
2. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
3. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wysokości, przestrzeni, ciemności oraz zamkniętych pomieszczeń
nie powinny brać udziału w biegu.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów w godzinach podanych wyżej w harmonogramie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
7. Prawo startu mają:
• Osoby, które zarejestrowały się poprzez starchallenge.pl i uiściły opłatę;
• Osoby, które w dniu zawodów ukończą 18 rok życia;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą dopuszczone do biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców;
• Wszyscy chętni nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział;
• Osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Star Challenge i przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów;
8. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i klasyfikacji oraz ubezpieczenia NNW;
9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
10. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu.

VII) TRASA BIEGU
1. Bieg odbywał się będzie na terenie Olivia Business Centre.
• Star Sprint – bieg po schodach z poziomu 0 na 34 piętro budynku Olivia Star;
• Star Ultra – zawodnicy trzykrotnie pokonają trasę w górę,
• Mundurowy Star Sprint – bieg po schodach z poziomu 0 na 34 piętro budynku Olivia Star, wymagany jest ubiór świadczący o przynależności do służb mundurowych;
• Star Challenge – bieg po schodach z poziomu 0 na 34 piętro budynku Olivia Star, w ciągu 120 minut należy pokonać trasę jak największą ilość razy
2. Puchar Rezydentów – bieg po schodach z poziomu 0 na 34 piętro budynku Olivia Star, w którym każdy z uczestników sztafety pokonuje wyznaczony dystans kategorii Sprint

VIII) ZASADY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
I. Star Challenge – STAR ULTRA
1. Zawodnik na sygnał startuje z pola START– czas start.
2. Pokonuje 34 piętra – czas stop.
3. Zjeżdża windą na poziom 0. Czas transferu na poziom 0 nie może trwać dłużej niż 6 minut. Po przekroczeniu 6 minut zawodnik zostaje zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do kolejnej rundy biegu. Czas transferu na poziom 0 nie jest wliczany do czasu biegu.
4. Zawodnik zaczyna drugi podbieg na polu Start – czas start.
5. Zawodnik pokonuje 34 piętra – czas stop. Następuje powtórzenie punktu 3 oraz 4.
6. Zawodnik dobiega na 34 piętro – META – czas stop. Otrzymuje medal.
7. Wynikiem końcowym zawodnika jest suma czasów trzech podbiegów.
8. Nie ma limitu czasu.
II. Star Challenge – STAR SPRINT
1. Zawodnik na sygnał startuje z pola START– czas start.
2. Pokonuje 34 piętra.
3. Dobiega do mety – czas stop. Otrzymuje medal.
4. Nie ma limitu czasu.
III. Star Challenge – MUNDUROWY STAR SPRINT
1. Każdy zawodnik musi wystartować w stroju świadczącym o przynależności do służb mundurowych (Ratownicy Medyczni, Strażacy, Żołnierze, Policjanci itd.).
2. Pozostałe zasady takie same jak w kat. Star Sprint.
IV. Star Challenge – STAR CHALLENGE
1. Zawodnik na sygnał startuje z pola START– czas start.
2. Pokonuje 34 piętra – czas stop.
3. Zjeżdża windą na poziom 0. Czas transferu na poziom 0 nie może trwać dłużej niż 6 minut. Po przekroczeniu 6 minut zawodnik zostaje zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do kolejnej rundy biegu. Czas transferu na poziom 0 nie jest wliczany do czasu biegu.
4. Zawodnik zaczyna drugi podbieg na polu Start – czas start.
5. Punkty od 2 do 4 powtarzają się dopóki zawodnik nie stwierdzi, że chce zakończyć wyścig lub skończy się czas.
6. Uczestników obowiązuje limit czasu w wysokości 120 minut.
7. Każdy rozpoczęty podbieg musi zostać ukończony na 34 piętrze.
8. Zwycięża zawodnik, który wbiegnie na górę najwięcej razy.
V. Star Challenge – Puchar Rezydentów Olivia Business Centre
1. Sztafeta składa się z 3 uczestników
2. Każdy zawodnik na sygnał startuje z pola START– czas start.
3. Pokonuje 34 piętra.
4. Dobiega do mety – czas stop. Otrzymuje medal.
5. Nie ma limitu czasu..
6. Wynik sztafety jest sumą 3 czasów startujących zawodników.
7. Zwycięża sztafeta, która pokona dystans w najkrótszym czasie.

IX) KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikowani i nagradzani zostają najlepsi uczestnicy (1,2,3 miejsce) wśród kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach oraz 3 najszybsze sztafety w kategorii Puchar Rezydentów.
2. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów.
3. Warunkiem otrzymania trofeów oraz nagród jest stawienie się na ceremonii dekoracji ok. godz. 12.00
4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
5. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie: www.starchallenge.pl oraz b4sport.online
6. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.

X) ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:
• pamiątkową koszulkę;
• gadżet;
• Ubezpieczenie NNW;
• chip pomiaru czasu;
• wyjątkowy medal po ukończeniu biegu;
• gorący posiłek po biegu;
• wspaniała atmosfera, przepiękne widoki z 34 piętra i możliwość zajęcia miejsca
na najwyższym podium – 165 metrów nad ziemią
• bezpłatne zdjęcia i materiały video z imprezy, które zostaną udostępnione na stronach internetowych/ portalach społecznościowych organizatorów.
2. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 7.30-14.00.
3. Organizator zapewnia wodę na mecie.

XI) POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów.
2. Posiadanie numeru startowego oraz chipu jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania.
3. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej.
4. Chip należy umieścić na bucie lub na kostce.
5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

XII) INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
2. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
4. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również
nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.
8. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł.
W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na cele charytatywne.
9. Po zakończeniu zawodów wszystkie pokonana przez zawodników piętra zostaną zsumowane. Organizator wpłaci na ustalony wcześniej cel charytatywny po 1 zł za pokonane przez zawodników piętro. Pod uwagę zostaną wzięte jedynie pełne podbiegi na 34 piętro. Kwota będzie w takim przypadku wynosiła minimum 34 zł/uczestnika. Maksymalna kwota przekazana przez organizatora za jednego uczestnika nie będzie jednak przekraczała 75 zł.