REGULAMIN

I) CEL

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2. Upowszechnianie biegów terenowych z przeszkodami.
3. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
4. Upowszechnianie i popularyzacja biegów po schodach.
5. Promocja obiektu Olivia Star jako najwyższego budynku w Gdańsku (Trójmieście).
6. Promocja turystyczna miasta Gdańsk i Trójmiasta.
7. Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

II)  ORGANIZATOR

1.     OCR EVENTS
Siedziba: ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia
Kontakt: biuro@ocrevents.pl
www.ocrevents.pl

III) TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 1.12.2018 (sobota) od godz. 08:00 na terenie obiektu Olivia Business Center, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzka 472C.
2. Start zawodników będzie następował według poniżej przedstawionego harmonogramu.
3. Zawodnicy w poszczególnych grupach startują wg. kolejności nadanych numerów startowych w serii do jakiej się zapisali.
4. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie dyskwalifikuje go ze startu. Brak możliwości zmiany fali.

Harmonogram startu poszczególnych grup:
» STAR SPRINT 9.00 – start zawodników co 20 sekund
» STAR ULTRA 10.00 – start zawodników co 30 sekund
» OCR GAMES 11.00 – start po 8 osób co 3 minuty

5. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 7.30 -14.00

IV) ZGŁOSZENIA DO STARTU

1. Udział w biegu jest odpłatny.
2. Opłata za udział w biegu zależna jest od wybranej kategorii i jest następująca:
» Star Sprint – 69 zł
» Star Ultra – 89 zł
» Ocr Games – 99 zł
» STAR CHALLENGE – pakiet 3 biegów – 169 zł

3. Płatności można dokonać online poprzez formularz zapisów lub tradycyjnym przelewem. Płatności online są księgowane automatycznie.
4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biegu.
5. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu starchallenge.pl do dnia 28.11.2018 do godz. 23.00
6. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
7. Zapisy osobiste będą się odbywały tylko w godzinach pracy biura zawodów dnia 1.12.2018
8. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu28.11.2018 o godz. 23.00, osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej.
9. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 100 uczestników na każdą kategorię.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane w pkt. IV.9. w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.

V)

1. Organizator wystawia fakturę VAT na życzenie.
2. W  celu  otrzymania  faktury  prosimy  wysłać  wiadomość  e-mail  na  biuro@ocrevents.pl  z  danymi potrzebnymi do ich wystawienia.

VI) UCZESTNICTWO I KLASYFIKACJA

1. Zawodnicy  startują  w  Star  Challenge  na  własną  odpowiedzialność.  Przekazanie  Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
2. Dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
3. Zawodnicy  charakteryzować  powinni  się  dużą  odpornością  fizyczną  oraz  psychiczną.  Osoby posiadające lęk do wysokości, przestrzeni, ciemności oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów w godzinach podanych wyżej w harmonogramie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
7.     Prawo startu mają:

» Osoby, które zarejestrowały się poprzez starchallenge.pl i uiściły opłatę;
» Osoby, które w dniu zawodów ukończą 18 rok życia;
» Osoby w wieku 16-18 lat będą dopuszczone do biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców;
» Wszyscy chętni nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział;
» Osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Star Challenge i przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów;

8. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i klasyfikacji oraz ubezpieczenia NNW;
9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
10. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu.

VII) TRASA BIEGU

1. Bieg odbywał się będzie na terenie Olivia Business Centre

» Star Sprint – bieg po schodach z poziomu 0 na 34 piętro budynku Olivia Star;
» Star Ultra – 100 pięter na 100 lecie Niepodległości – zawodnicy trzykrotnie pokonają trasę w górę, pokonując łącznie ponad 100 pięter;
» OCR Games – bieg przeszkodowy w “pigułce”, 9 specjalnie zbudowanych przeszkód na dystansie około 1200 metrów w całości na terenie Olivia Business Center – alejki, chodniki, parkingi podziemne itp.

VIII) KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikowani i nagradzani zostają najlepsi uczestnicy (1,2,3 miejsce) wśród kobiet i mężczyzn w kategoriach Star Sprint, Star Ultra, OCR Games
2. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów.
3. Warunkiem otrzymania trofeów oraz nagród jest stawienie się na ceremonii dekoracji ok godz 14.00
4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
5. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie: www.starchallenge.pl
6. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.

IX) ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:
» Pamiątkową koszulkę;
» Gadżet;
» Ubezpieczenie NNW;
» Chip pomiaru czasu;
» Przygotowana i zabezpieczona trasa wraz z obsługą medyczną;
» Wyjątkowy medal po ukończeniu biegu;
» Gorący posiłek po biegu;
» Wspaniała atmosfera, przepiękne widoki z 34 piętra i możliwość zajęcia miejsca na najwyższym podium – 165 metrów nad ziemią
» Bezpłatne zdjęcia i materiały video z imprezy, które zostaną udostępnione na stronach internetowych/ portalach społecznościowych organizatorów.

2. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 7.30-14.00.
3. Organizator zapewnia wodę na mecie.

X) POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów
2. Posiadanie numeru startowego oraz chipu jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania.
3. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej.
4. Chip należy umieścić na bucie lub na kostce.
5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.
6. Pomiar czasu w kategoriach „Sprint” i „Ultra”- system elektronicznego pomiaru czasu realizowany w oparciu o chipy mocowane do buta zawodnika oraz maty ustawione na starcie poziom 0 oraz mecie poziom 34.
7. Pomiar czasu w kategorii „Ultra” – zawodnik pokonuje trzykrotnie trasę z dołu do góry, a sumaryczny czas jest rezultatem ostatecznym zawodnika. Pomiar czasu każdorazowo jest uruchamiany na macie startowej na poziomie 0, a zatrzymywany na macie „meta” – poziom 34. Czas transferu z góry na dół nie wlicza się, limit czasu na pojedynczy transfer z wykorzystaniem wind wynosi 6 minut . Przekroczenie w/w czasu oznacza dyskwalifikację zawodnika.

XI) INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
2. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
4. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.
8. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na cele charytatywne.

Załączniki do regulaminu Star Challenge:

  1. OCR GAMES
  2. STAR ULTRA
  3. STAR SPRINT
  4. HARMONOGRAM